Privacybeleid en algemene voorwaarden Medair Nederland

Wie zijn wij?

Medair is een internationale noodhulporganisatie die lijden verlicht op enkele van de meest afgelegen en ontwrichte plaatsen ter wereld. We bereiken mensen in verwaarloosde gemeenschappen die getroffen zijn door natuurrampen, conflicten en andere crises. Zo helpen we mensen weer op eigen benen te staan en vaardigheden te ontwikkelen die nodig hebben om een betere toekomst op te bouwen.

Medair Nederland heeft als doel het ondersteunen en bijdragen aan humanitaire hulp in nood- en herstelsituaties door: communicatie, fondsenwerving, werving veldwerkers, gebed en andere activiteiten die deze doelstelling ondersteunen. Medair Nederland ondersteunt ten volle de kernwaarden van Medair in ons werk in Nederland.

Medair Nederland is opgericht op 3 juni 1998 en is een onafhankelijke Nederlandse stichting met een kantoor in Amersfoort. Medair Nederland is verbonden met Medair Zwitserland door het ondertekenen van de Affiliate Agreement en Medair Brand Agreement.

In Nederland is Stichting Medair Nederland geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 35029698. Voor meer informatie over hoe wij uw privacy beschermen kunt u contact opnemen via:

E-mail: nederland@medair.org

Post: Stichting Medair Nederland, Hardwareweg 2K, 3821 BM Amersfoort

Telefoon: 033-7370440

Hoe respecteren we uw privacy?

Medair respecteert uw privacy en belooft passende maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. De Medair-waarden integriteit en verantwoording zijn leidend bij de zorg voor uw persoonsgegevens. We gaan als goede rentmeesters om met uw persoonsgegevens, gebruiken ze op de juiste manier en bewaren ze veilig.

We verzamelen bepaalde persoonsgegevens van onze werknemers, hulpontvangers, donateurs, toezichthouders, leden van de raad, consultants, aannemers, vrijwilligers, stagiairs, leveranciers, potentiële medewerkers en anderen die interactie hebben met onze organisatie.

Ons privacybeleid houdt rekening met verschillende rechtsinstrumenten, waaronder:

– De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG)

– De Zwitserse gegevensbeschermingswet

– Deze wetten zijn van toepassing op gegevens die elektronisch, op papier of op andere wijze opgeslagen zijn. Om aan deze wetten te voldoen, moeten verzameling en gebruik van persoonsgegevens redelijk, veilig en uitsluitend op wettelijke grondslag plaatsvinden.

Personen die in contact komen met Medair, via onze website of op andere wijze, hebben mogelijk vragen over de persoonsgegevens die ze ons verstrekken en over onze omgang daarmee. Dit beleid geeft antwoord op die vragen en legt uit hoe en waarom we uw informatie gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen we? Hoe komen we aan persoonsgegevens?

Medair verzamelt alleen persoonsgegevens die nodig en wettelijk toegestaan zijn. Persoonsgegevens zijn informatie die gebruikt kan worden om u te identificeren of te contacteren. Hieronder vallen gegevens zoals namen, e-mailadressen, adressen, telefoonnummers, mobiele nummers, bankgegevens, credit- of debitcardgegevens, gegevens over welke pagina op onze website u bekeken heeft en gegevens van sociale media.

We verzamelen op de volgende manieren informatie:

Informatie die u ons rechtstreeks verstrekt

Medair verzamelt persoonsgegevens naar aanleiding van specifieke activiteiten, zoals wanneer u:

– aan ons doneert

– zich aanmeldt voor e-mail van Medair

– zich registreert voor een evenement

– solliciteert

– in dienst komt bij of als vrijwilliger gaat werken voor Medair

– onze website bezoekt

– deelneemt aan een onderzoek of een reactieformulier invult

Informatie die u ons indirect verstrekt

Uw informatie kan met ons gedeeld worden door fondsenwervingwebsites zoals OneWorld, PifWorld, Hopsie, Eventbrite of JustGiving. Uw persoonsgegevens worden door deze onafhankelijke derde partijen uitsluitend gedeeld met ons wanneer u aangegeven heeft dat u Medair wilt ondersteunen. U kunt hun privacybeleid raadplegen om inzicht te krijgen in hoe zij uw gegevens gebruiken.

Informatie die we verzamelen doordat u gebruik maakt van onze websites

Net als de meeste andere organisaties gebruiken we cookies en dergelijke technologieën om onze website sneller en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer of mobiele apparaat geplaatst worden wanneer u websites bezoekt. Door onze website te gebruiken, geeft u ons toestemming om cookies op uw computer of mobiele apparaat te plaatsen. Als u cookies wilt beperken of blokkeren, kunt u de instellingen van uw browser aanpassen. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

Informatie van derden

Mogelijk ontvangen we informatie over u van derden als u ervoor kiest om met ons in contact te treden via Facebook, Instagram, Twitter of andere sociale media. Eveneens kunnen we informatie over u ontvangen als een vriend of familielid u voor een evenement wil registreren of namens u een donatie wil doen.

Informatie uit publiek toegankelijke bronnen

We kunnen informatie die u ons verstrekt combineren met informatie uit publieke bronnen om meer inzicht te krijgen in de mensen die ons ondersteunen en met ons in contact komen. Publieke bronnen kunnen ondermeer zijn: overheidswebsites, biografische registers en mediaorganisaties. Dit helpt ons bij het verbeteren van fondsenwerving, werving van nieuwe medewerkers en het opstellen van programma’s.

Bijzonder persoonsgegevens

Bepaalde categorieën persoonlijke informatie zijn meer gevoelig. Deze gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zijn ondermeer gezondheidsinformatie, ras, etniciteit, religieuze en politieke overtuigingen. We kunnen gevoelige gegevens over u verzamelen als daar een wettelijke basis voor is of indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn het registreren van uw religieuze betrokkenheid om ervoor te zorgen dat we op gepaste wijze met u communiceren.

Persoonsgegevens van kinderen

Als u zich registreert voor een evenement, een gift geeft, zich aanmeldt als vrijwilliger of op andere wijze met Medair in contact treedt, dan verklaart u dat u minimaal 18 jaar bent of dat u goedkeuring hebt van uw ouder of verzorger. Gegevens van kinderen onder 18 jaar zullen nooit worden opgeslagen zonder toestemming van de ouders/verzorgers.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens op de volgende manieren gebruiken:

– om giften die we van u ontvangen te verwerken en u daarvoor te bedanken

– om u programma-updates en berichten over fondsenwerving te sturen

– om ons contact met u te registreren

– om u uit te nodigen voor deelname aan onderzoeken of om feedback te geven

– om fondsenwervingsonderzoek uit te voeren

– om onze diensten te analyseren en te verbeteren

– om het gebruik van onze websites te analyseren en de veiligheid en optimale prestaties te garanderen

– om een vrijwilligers- of dienstverband met u aan te gaan

– om te voldoen aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld betreffende belastingen of ter voorkoming van witwassen

Wanneer en met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Stichting Medair Nederland zal nooit uw persoonsgegevens verkopen of delen met derden voor hun eigen gebruik.

Stichting Medair Nederland deelt gegevens met partijen die een service voor ons uitvoeren, bijvoorbeeld bedrijven welke ons helpen onze website te beheren, financiële transacties te verwerken en om onze afdelingen voor personeelszaken en fondsenwerving te ondersteunen. Wij dragen er zorg voor dat, indien nodig, met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst wordt afgesloten welke voldoet aan de eisen van de AVG.

Tevens deelt Stichting Medair Nederland gegevens met partijen waartoe een juridische verplichting bestaat (bv de Belastingdienst)

Waar slaan we uw persoonsgegevens op?

Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers op onze kantoren en/of op offsite- en cloudservers. Ook kunnen we informatie op papier opslaan.

Stichting Medair Nederland maakt deel uit van een internationale organisatie met een hoofdkantoor in Zwitserland. Sommige gegevens (bijvoorbeeld sollicitaties) worden verwerkt in Zwitserland. Ondanks het feit dat Zwitserland geen lid is van de EU, wordt het land door de EU erkend als veilig m.b.t. het niveau van data protection.

Sommige persoonlijke informatie die u ons verstrekt kan namens ons worden opgeslagen of verwerkt door derden en kan zich in rechtsgebieden bevinden waar de wetgeving afwijkt van die in uw rechtsgebied. In die gevallen spannen wij ons in om passende beschermingsmaatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving voor gegevensbescherming.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

De veiligheid van de persoonsgegevens in ons bezit is voor ons zeer belangrijk. We onderkennen het belang van deze verantwoordelijkheid en we nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. Bijvoorbeeld, we versleutelen onze online formulieren, bewaken ons netwerk routinematig tegen datalekken en gebruiken certificaten volgens de industrienorm TLS (Transport Layer Security).

Desondanks is de overdracht van informatie via het internet of andere kanalen nooit absoluut veilig. Hoewel we passende voorzorgsmaatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van informatie die naar onze website wordt overgedragen niet garanderen. Iedere overdracht vindt daarom plaats op uw eigen risico. Gegevens van betaalkaarten die we op onze website ontvangen worden veilig overgedragen aan onze betalingsverwerker volgens de Payment Card Industry Security Standards. Tenzij u ons toestemming heeft gegeven om uw bank- of creditcardgegevens te bewaren, worden uw gegevens veilig vernietigd na verwerking van uw donatie.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw informatie zo lang als nodig of wettelijk vereist is. Bijvoorbeeld, onder Nederlandse belastingwetgeving bewaart Medair donatiegegevens gedurende tenminste 7 jaar. We bewaren uw creditcard- of bankgegevens niet tenzij u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Als u verzoekt om verder geen contact van onze kant, dan houden we enige basisinformatie over u in ons register om te voorkomen dat we u in de toekomst ongewenste informatie sturen. Die gegevens worden geminimaliseerd zodat we alleen het noodzakelijke bewaren. Wanneer uw informatie niet langer vereist is, zullen we ervoor zorgen dat het op veilige wijze wordt vernietigd.

Wat is de wettelijke grondslag voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens?

Organisaties hebben een wettelijke basis (grondslag) nodig voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. De huidige wetgeving kent zes grondslagen waarop persoonsgegevens verwerkt mogen worden (en aanvullende manieren voor gevoelige persoonsgegevens). Drie van deze manieren zijn relevant voor de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door Medair:

– een persoon heeft toestemming gegeven (bijvoorbeeld om direct marketing per e-mail of sms te ontvangen)

– verwerking die noodzakelijk is om te voldoen aan een overeenkomst of wettelijke verplichting (om een afschrijving of automatische incasso te verwerken)

– onze legitieme belangen (zie hieronder voor meer informatie)

Persoonsgegevens mogen wettelijk verzameld en gebruikt worden indien er een legitiem belang is dat niet in strijd is met uw grondrechten en vrijheden. Onze legitieme belangen zijn ondermeer:

– voldoen aan regelgeving (waaronder financiële rapportage en andere nalevingsdoeleinden)

– administratie en operationeel management (waaronder antwoorden op verzoeken, bieden van informatie en diensten, onderzoek, evenementen, administratie van vrijwilligers en eisen aangaande dienstverband en werving)

– fondsenwerving (waaronder beheren van campagnes en donaties, versturen van direct marketing en bedankbrieven per post)

Als u wilt dat we uw persoonsgegevens anders gebruiken, neem dan contact met ons op via: nederland@medair.org

Wat zijn uw rechten?

Wetgeving voor gegevensbescherming geeft u onder omstandigheden bepaalde rechten. U heeft het recht om inzage in uw persoonsgegevens te verzoeken. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren of wissen, bezwaar te maken tegen verwerking of de toegang te beperken. U heeft ook het recht om een kopie van uw persoonlijke informatie te ontvangen of om uw persoonlijke informatie naar een derde partij te laten sturen. We kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit vast te stellen voordat we de gevraagde informatie aan u verstrekken.

Neem contact met ons op om van uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens gebruik te maken via email: nederland@medair.org of per reguliere post: Stichting Medair Nederland, Hardwareweg 2k, 3821BM, Amersfoort.

Wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid kan periodiek herzien of bijgewerkt worden vanwege veranderde praktijken of wetgeving. Als we significante wijzigingen doorvoeren in de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, dan maken we dat duidelijk op onze website of in rechtstreeks contact met u. We adviseren u om dit deel van de website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht.

Voor vragen, klachten of opmerkingen met betrekking tot ons Privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via: nederland@medair.org of telefonisch: 033 737 0440

Deze versie van ons Privacybeleid is bijgewerkt op: 22 mei 2018

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Medair. Iedereen die gebruik maakt van medair.org/nl – voor welke doeleinden dan ook – gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Medair en Medair Nederland spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Medair is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Medair geeft geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Medair is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

Medair spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. Medair is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode

Donaties

Een donatie kan bestaand uit een geld bedrag of uit goederen of diensten. Een donatie is altijd vrijblijvend. Bij een donatie is het aan de donateur aan te geven voor welk, door de stichting gedefinieerde, doelen de donatie gebruikt zal worden.

De donateur heeft geen recht op teruggave van gedoneerde gelden en materialen. Het herroepingsrecht is niet van toepassing.

Kamer van Koophandel

Medair is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het nummer is 35029698