Kantons en gemeenten: Samenwerken voor het welzijn van gemeenschappen

Samen hebben we de kracht om blijvende impact te creëren in het leven van kwetsbare gemeenschappen over de hele wereld. Het partnerschap van uw stichting speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van positieve verandering, het beschikbaar stellen van essentiële middelen en het mogelijk maken van duurzame oplossingen.

Cantons & Municipalities: Partnering for communities’ well-being

Together, we have the power to create lasting impact in the lives of vulnerable communities worldwide. Your foundation's partnership is instrumental in driving positive change, providing essential resources, and enabling sustainable solutions.

We doen er alles aan om mensen in nood te helpen, waar ze zich ook bevinden.

We gaan naar plekken waar anderen dat niet doen om mensen te bereiken die getroffen zijn door noodsituaties en crises, zodat ze in waardigheid kunnen leven, vrij van menselijk lijden en met hoop op een betere toekomst. Sinds 1989 heeft Medair levensreddende humanitaire hulp verleend aan meer dan 50 miljoen mensen in 43 door de crisis getroffen landen. Als er zich noodsituaties voordoen, gaan we snel te werk om hulp te bieden en blijven we om gemeenschappen te helpen zich te herstellen. We werken zij aan zij met mensen om de oplossingen te vinden die het beste bij hen passen.
Medair staff crossing river in Congo

We go the extra mile to help people in need, wherever they are.

We go where others don't to reach people impacted by emergencies and crises so they can live in dignity, free from human suffering, and with hope for a better future. Since 1989, Medair has provided life-saving humanitarian assistance to more than 50 million people in 43 crisis-affected countries. When emergencies happen, we move fast to bring relief then stay to help communities recover – working side-by-side with people to find the solutions that are best for them.
Medair staff crossing river in Congo

Partners zoals jij die een impact maken

Levens redden en samen opnieuw opbouwen

U kiest de impact die u wilt maken door met ons samen te werken voor een specifiek project, land of doel. We hebben projecten die specifiek gericht zijn op de behoeften van kwetsbare gemeenschappen op het gebied van gezondheid, voeding, onderdak, veilig water (WASH) en rampenrisicovermindering.

Ontdek enkele van onze huidige projecten

Medair staff in a white coat assisting a woman.

Gezondheidszorg en voedingsdiensten voor gemeenschappen in DR Congo

Een terugkerend conflict in het oosten van de DR Congo verdrijft hele gemeenschappen en berooft hen van essentiële gezondheidszorg en voedingsdiensten. Ons uitgebreide, veelzijdige project biedt een oplossing voor deze kritieke kloof. Uw partnerschap kan helpen bij de bouw van nieuwe gezondheidsfaciliteiten; het verbeteren van de water-, sanitaire voorzieningen en hygiënediensten (WASH) in bestaande zorginstellingen; en het aanleggen van gemeenschappelijke tuinen om ondervoeding bij kinderen te bestrijden.
Medair staff in a white coat assisting a woman.

Healthcare and nutrition services for communities in DR Congo

Recurring conflict in eastern DR Congo is displacing entire communities and depriving them of essential healthcare and nutrition services. Our comprehensive, multi-prong project provides a solution to this critical gap. Your partnership can help build new health facilities; improve water, sanitation, and hygiene (WASH) services at existing healthcare facilities; and establish community gardens to combat child malnutrition. FR

De veerkracht van gemeenschappen opbouwen in Zuid-Soedan

Door langdurige conflicten, snelle ontheemding en terugkerende klimaatschokken hebben gemeenschappen in Zuid-Soedan geen toegang meer kunnen krijgen tot hun meest elementaire behoeften aan voedsel, onderdak en water. Daarom zet ons noodhulpteam zich in om dringende gezondheids- en voedingshulp te bieden om uitbraken van ziekten te voorkomen en acute ondervoeding te behandelen, en om de toegang van mensen tot veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiëneoplossingen te verbeteren.
Women Medair staff in a crowd, in South Sudan

Building communities’ resilience in South Sudan

Prolonged conflict, rapid displacement, and recurring climate shocks have left communities in South Sudan unable to access their most basic needs for food, shelter, and water. That’s why our Emergency Response Team is committed to providing urgent health and nutrition assistance that prevent disease outbreaks and treat acute malnutrition, and to improving people’s access to safe water, sanitation, and hygiene solutions. FR
Women Medair staff in a crowd, in South Sudan
Artolution project in Lebanon

Kunst gebruiken om de geestelijke gezondheid en het welzijn in Libanon te verbeteren

Toegang tot geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning is net zo essentieel als andere diensten voor mensen die het trauma van conflicten, ontheemding en nog erger wordende crises hebben doorstaan. Medair voorziet momenteel in de geestelijke gezondheidsbehoeften van Syrische vluchtelingen en kwetsbare gezinnen in Libanon via een uniek partnerschap met Artolution. Uw partnerschap kan helpen om genezing en hoop te brengen in meer gemeenschappen die door een crisis zijn getroffen.
Artolution project in Lebanon

Using art to improve mental health and wellbeing in Lebanon

Access to mental health and psychosocial support is as essential as other services to people who have endured the trauma of conflict, displacement, and compounding crises. Medair is currently addressing the mental health needs of Syrian refugees and vulnerable families in Lebanon through a unique partnership with Artolution. Your partnership can help bring healing and hope to more communities affected by crisis. FR

Een trackrecord op het gebied van succes

Samenwerken met Medair biedt tal van voordelen voor je stichting en de mogelijkheid om rechtstreeks bij te dragen aan levensreddende initiatieven.

90% van de voltooiing van het project

We reageren al sinds 1989 op noodsituaties op moeilijk bereikbare en vergeten plaatsen. We gaan waar de behoeften het grootst zijn, vaak waar niemand anders heen gaat, omdat we geloven dat elk leven waardevol is.

Onze toewijding aan transparantie

Wij geloven in transparantie en verantwoording. Regelmatige rapporten en updates zorgen ervoor dat je op de hoogte bent van de voortgang en impact van de steun van je stichting.

1,4 miljoen mensen kregen betere toegang tot water

mensen hebben schoon drinkwater

De kop van de sectie van gemiddelde lengte vindt u hier

Betrek je kanton of gemeente bij Medair

Neem contact op met onze manager van Canton & Municipales om uw filantropie te bespreken.

Engage your canton or municipality with Medair

Reach our Canton & Municipalities manager to discuss your philanthropy.